LOOBOOK THÁNG 11 . 2015

 • QUAN BODY FANG COUP
 • ĐẦM XÒE CỔ YẾM
 • JUMPSUIT LƯNG PHOI DA
 • ĐẦM XÒE TN
 • DAM SN FANG EO
 • JUMPSUIT VAI XỆ
 • DAM A CO THUYEN
 • AO KIEU CHIFFON TD
 • SET BỘ AO VAY
 • KIMONO CAY DUA
 • ÁO TRỂ VAI XÔ BONG
 • ĐẤM SUÔNG TN SOMI
 • QUAN JEAN