LOOKBOOK THÁNG 1

 • ÁO SN FANG REN LAI
 • ÁO TN ĐAI EO
 • ÁO REN TAY DAI
 • ÁO SN XẺ CAO
 • ÁO SỌC CO TRU
 • SHORT VAY BỐ
 • ĐẦM GẤM BÔNG SN
 • SHORT VAY TÀ VEST
 • AO DENIN TN
 • QUẦN LỬNG XẺ SƯỜN LAI
 • SHORT VAY XẾP PLY
 • DAM BÔNG CHAN TAY DAI 1
 • DAM BONG CHAN TAY DAI 2
 • DAM IN BONG LOANG
 • AO PULLOVER
 • DẦM MAXI VAI BEO
 • DAM BONG TAY NGAN
 • AO SOMI SOC