LOOKBOOK THÁNG 10 . 2015

 • AO SN SỌC XOE A
 • JUMPSUIT LỬNG BÔNG
 • QUAN DAI XEP PLY
 • CHÂN VAY XOE REN
 • ÁO LỬNG TN LINEN
 • AO CU TRU TAY NGAN
 • CHAN VAY OM TUI DAP
 • SHORT VAY MĂC CAO
 • SHORT BÔ PHOI TUI
 • DAM TN HỞ LAI
 • ĐẦM BODY XẺ LAI
 • DAM A CO VEST
 • ĐẦM SUONG PHỐI SƯƠN LAI
 • JUMSUIT SHORT CO YEM
 • DAM SUONG PHOI BO LAI
 • DAM XOE CROPTOP
 • ĐẦM SUONG NUT DONG
 • JUMPSUIT TN NHUN EO
 • ĐÂM SUOGN HO VAI